תנאי זכאות

תנאי סף מצטברים להגשת בקשה לקבלת מלגה:

• העמית מדורג בדירוג המח"ר.

• המעסיק מעביר מידי חודש תשלום לקרן, בהתאם להסכמי השכר של המח"ר.

• הזכאות לקבלת מלגה בגין קורס/השתלמות הינה לאחר תום שנת אכשרה (הפקדה של שנים עשר חודשים) בקרן, במועד תחילת הקורס/השתלמות. ללימודים אקדמיים ולימודי תעודה נדרשות שלוש שנות אכשרה.

• העמית שילם מכספו עבור שכר הלימוד בגינו הוא מבקש החזר.

• העמית סיים בהצלחה את לימודיו: 
    - לימודי תואר אקדמאי ולימודי תעודה- סיים בהצלחה כל אחת משנות הלימוד. 

    - לימודי קורסים והשתלמויות- זכאי לתעודת סיום הקורס.

קריטריונים מצטברים לקבלת מלגה  2017– כללי

• גובה סך המלגות  השנתי המקסימלי לעמית יעמוד על 3,500 ₪ לכלל הפעילויות.

• זכאות העמית למלגה, הינה יחסית להיקף משרתו.

• הקרן תעניק מלגה עבור לימודים בעבר, עד שנה רטרואקטיבית מיום סיומם.

• המלגה תינתן בהתאם ליתרת זכאות העמית בשנה בה התקבלה הבקשה למלגה במשרדי הקרן (ולא בהתאם לשנת סיום הלימודים).

• גובה המלגה המקסימלי להשתלמות/ קורס/ לימודים לתואר יעמוד על 66% משכר הלימוד, ולא יותר מהתקרה שנקבעה ע"י הקרן.

• המלגה מחושבת משכר הלימוד ששולם בפועל ע"י העמית (לאחר הפחתת השתתפות המעסיק או כל גורם אחר, במידה והייתה).

• אין גרירת זכאות למלגה משנה לשנה.

• מועד אחרון לקבלת בקשות למלגה על חשבון שנת הזכאות 2017 הינו 31.12.2017


קריטריונים מצטברים לקבלת מלגות  עבור קורסים/השתלמויות 2017:

• הזכאות לקבלת מלגה תינתן לאחר שנת אכשרה בקרן במועד תחילת הלימודים.

• גובה המלגה לקורס הינו 66% מעלות הקורס (לאחר השתתפות מעסיק, אם הייתה) והסכום המקסימאלי להחזר עבור קורס הוא עד 1,500 ₪.

• יוכרו לימודי קורס בהיקף של 40 שעות לפחות.

• יוכרו השתלמויות בנושאים שיש בהם כדי להרחיב אופקים, להעמיק דעת ולעדכן ידע

• לא ניתן לקבל מלגה בגין לימודים המהווים הכשרה מקצועית, אשר נדרשים לביצוע ע"י המעסיק לצורך מילוי תפקידו של העובד ו/או שהמעסיק מחויב לממן, עפ"י הסכמי העבודה.

• ימי עיון 
הקרן משתתפת במימון ימי עיון/ כנסים (בארץ בלבד) / סמינרים המאורגנים ע"י הקרן או ע"י הסתדרות המח"ר בלבד.

• כנסים מקצועיים                                                                                                               עמית זכאי פעם אחת בשנה להשתתפות בדמי רישום לכנס מקצועי ארצי בתחום מקצועות המח"ר שמאורגן ע"י הלשכה/ הגוף המקצועי אליו משתייך העמית (כגון: הסתדרות הפסיכולוגים, לשכת המבקרים הפנימיים, לשכת רו"ח וכדומה). עבור כנס כאמור ניתן לקבל פעם אחת בשנה מלגה פרטנית בגובה של עד 66% מדמי הרישום לכנס (לא כולל לינה), ולא יותר מ-800 ש"ח. קבלת המלגה מותנית בצירוף המסמכים הבאים: קבלה מקורית, אסמכתא רשמית המעידה על גובה דמי הרישום ותוכנית מפורטת של הכנס. 

 
 

 

 

 

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים